Néprajz (MA)

Néprajz (MA)

2003.01.01.
Néprajz (MA)

A néprajz, mint egyetemi szak iránt évtizedek óta folyamatos a társadalmi igény. A néprajz szakon végzett szakembereket évtizedek óta számos kulturális intézmény alkalmazza: múzeumok, közművelődési és oktatási intézmények, kutatóintézetek, továbbá sokan helyezkednek el a média, a turizmus, a nemzetiségi- és kisebbségpolitika, a műemlékvédelem, a kulturális- és államigazgatás, a diplomácia területein is.

A kulturális érintkezések Európa- és világszerte tapasztalható kiszélesedésével, a határok átjárhatóságával megnövekszik a jelentősége azon szakemberek munkájának, akik képesek arra, hogy megértsék a kultúrák működési mechanizmusait. A népi kultúra jelenségeinek újabban sokfelé tapasztalható reneszánsza felértékeli azok szakértelmét, akik nem csupán felületes vagy romantikus érdeklődést, hanem valódi tudást képesek mozgósítani céljaik elérése érdekében.

Az ELTE Néprajz mesterszakja neked való, ha részleteiben átlátod a néprajztudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit, valamint a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezel a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli kultúrákról, továbbá ismered a néprajztudomány alapvető ágainak, területeinek legfontosabb alapismereteit és összefüggéseit is.

Tantárgyízelítő:

  • Európa népei
  • anyagi kultúra a 18-20. században
  • digitális folklorisztika
  • gyűjtési gyakorlat

Belépésnél előzményként elfogadott szakok:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:  

  • néprajz BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből, akkor a fenti szakon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.

A képzés részletei:

A képzést elvégző hallgatók néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra sajátosságait a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

  • néprajzi szakmai ismeretek 20-30 kredit: magyar és összehasonlító folklorisztika, az anyagi kultúra kutatása: az életmód és a tárgyi kultúra recens és történeti kérdései, társadalomnéprajz, kulturális antropológia
  • választható specializációk kreditértéke további 60-80 kredit: folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, európai etnológia, néprajzi kulturális örökség, vallási néprajz, vallásantropológia, táncfolklorisztika, táncantropológia, kulturális antropológia, néprajzi muzeológia, hagyományos környezetgazdálkodás

Nyelvi kimenet:

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.

Továbblépési és karrierlehetőségek:

A szakot elvégezve jártassá válhatsz a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben, és képes leszel a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Ezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudsz helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Jellemző munkahelyek: múzeumok, közművelődési intézmények, oktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.

Jellemző munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs.

Érdekesség a szakról:

A szakon aktív diákélet zajlik, amely magába foglalja például a Tudományos Diákköröket és külső gyakornoki programokban való részvételt, valamint a kötetlenebb társasági eseményeket is (pl. Luca-nap, farsang). A szakon tanulók minden évben több napos tanulmányi kiránduláson is részt vehetnek, melynek keretében felfedezzük a Kárpát-medence néprajzi értékeit. Kedvező a tanár–diák létszámarány, ami lehetővé teszi, hogy az oktatók egyénileg is támogassák a hallgatói törekvéseket.

A szak központi helyet tölt be a magyar néprajztudomány intézményhálózatában, így a diplomájuk megszerzését követően a hallgatók jó eséllyel juthatnak végzettségüknek megfelelő álláshoz, illetve tanulhatnak tovább magasabb szinteken.

Tanegységlista a 2015-től felvett hallgatóknak

Tanegységlista a 2017-től felvett hallgatóknak

Néprajz mesterszak záróvizsga-követelményei