Tálasi István (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 3-4.

Néprajzi Tanulmányok, írások

1979.01.07.
Tálasi István (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 3-4.
Tálasi István (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 3-4. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest, 1979-80.

Néprajzi Tanulmányok, írások

Bevezetés 9
Tudományszervezés - tudománytörténet  
Az Alföld néprajzi kutatásának kérdései és problémái. - Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve I. (1944-1945) Szerk.:Bartucz Lajos Szeged, 1946. XVI, 420 pl, 1 térk., 1-35. p. 15
Néprajzi életünk kibontakozása. Budapet, 1948. 24.p. - Néptudományi Intézet - Keleteurópai Tudományos Intézet. (A Magyar Népkutatás Kézikönyve: II, 3.) 51
Research into Hungarian Peasant Farming, Poaching and Fishing. - Folia Ethnographica 1 (1949) 44-71.p. 75
Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve (1945-1955). - Ethnographia 66 (1955) 5-56. p. és klny. 103
A magyar nép anyagi kultúrája Európában (A folyamatos kutatások tükrében). - A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 21 (1964) 3-22. p. (A Magyar Néprajzi Kongresszus anyagából - 1963. okt. 16.-20.) és klny. 157
Die materielle Kultur des ungarischen Volkes in Europa (Im Spiegel der sukzessivesn Forschungen). - In: Ortutay Gyula- Bodrogi Tibor red.: Europa et Hungaria. Congressus Ehnographicus in Hungaria, 16-20. X. Budapest. (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965.) 27-57. p. és klny 177
Az anyag kultura néprajza. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970. Budapest. Szerkesztő: Sinkovics István. Budapest, 1972. 570-574.p. 209
A jövőnek szólok... (A Magyar Néprajzi Társaság alapításának 90. évfordulóján rendezett megemlékezés elnöki megnyitójából) - Kézirat - 5 p. 215
Földművelés - Erdőgazdálkodás - Táplálkozás  
Kállay Ferenc és az alföldi "nomád mezőgazdálkodás" - Ethnographia 57 (1946) 13-19.p. 219
Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának főbb eredményei (Termelés és munkaracionalizálás). A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei 30 (1978) 309-354. p. 225
A termelés és a nyelv kapcsolata aratóműveleteinkben - Ethnographia 68 (1957) 217-251. p. és klny 269
Az aratási eszközváltás egy kisérleti szakasza (1817-1868) - Ethnographia 85 (1974) 330-333.p) 305
Opponensi vélemény dr. Balogh István: A magyar paraszti gazdálkodás és termeléstechnika a kapitalizmus korában 1850-1914. c. disszeertációjáról. 1965. 208 p. - Kézirat - 17 p. 309
Gutchten zur Dissertationsschrift "Winzerarbeit an Elbe, Saale und Unstrut" für die Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wissenschaften, vorgelegt von Dr. phil. Rudolf Weinhold (Dresden). - Kézirat - 17 p. 327
Adatok a Bakony erdei életéhez. - Néprajzi Értesítő 34 (1942) 164-172. p. és klny 335
Opponensi vélemény Kisbán Eszter. A magyar kenyér. Néprajzi monográfiai c. kandidátusi disszertációjáról. Budapest, 1966. I-II. kötet 496 p. - Kézirat - 17 p. 345
Állattartás  
A bakonyi pásztorkodás . - Ethnographia 50 (1939) 9-37 p. és klny 363
Változás-vizsgálatok a népi állattenyésztés köréből - Néprajzi Értesítő 34 (1942) 203-220 p. és klny. 393
Település  
Adatok és szempontok a szálláskertes települések kutatásához. - Ethnographia 83 (1972) 74-77. p. és klny. 411
Eine spezifische Siedlungsar der Bauerstadte in der Grossen Ungarischen Tiefebene (Die Szálláshofsiedlung) Protokoll der 15 Jahrestagung Weimar 16-19. juni 1974. Arbeitskreis für Haus und Siedlungsforschung am Wissenssxhaftsbereich Kulturgeschichte Volkskunde des Zentralinstituts fr Geschichte der ADW der DDR. 193-207.p. 415
A mezővárosok néprajzi kutatásához. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-19. században. - A magyar Néprajzi Társaság 1974. évi vándorgyűlése Szolnokon. IV. Az ülésszak felszólalásai. Szolnok, 1979. 93-98.p. 431
Építkezés - Lakáskultúra  
A házkutatás történeti forrásai. Hozzászólás Gunda Béla: A népi építkezés kutatásának módszere c.előadásához. Az MTA Társadalomtörténeti Tudományok Osztálya Közleményei 4. (1954) 73-93. uott 94-98. p. 437
A magyar házkutatás Kelet-európai genezisproblémái. Hozzászólás Gunda Béla: A magyar népi építkezés kutatása a két világháború közöttés annak kritikája c. előadásához. Az MTA Társadalomtörténeti Tudományok Osztálya Közleményei 5 (1954) 373-384. P. uott, 290-299. p. 443
Opponensi vélemény Méri István: Árpád-kori népi építkezésünk feltárt emlékei Orosháza határában c. kandidátusi disszertációjáról. Budapest, 1964. Régészeti füzetek Der. II. 12. - 5 ív +16 melléklet. - kézirat - 8 p. 453
Opponensi vélemény Csilléri Klára: A magyar lakáskultúra kialakulásának kezdetei c. kandidátusi disszertációjáról. Budapest, 1968. I-II. kötet, 911 p. - Kézirat- 18 p. 461
A népi műemlékek megvédésének sürgőssége. Hozzászólás Vargha László: Magyar népi műemlékek - A népi műemlék fogalma és jellege c. akadémiai felolvasó előadásához. Építészettörténeti és Elméleti Közlemények 1954. 3. sz. 1-17. p. uott 18-20. p. 479
Történetiség és rekonstrukció. Kivonatos hozzászólás a Magyar Szabadtéri Múzeum Ankét vitaülésén. Az MTA Társadalomtörténeti Tudományok Osztálya Közleményei 9 (1969) 325-367. p. uott. 347.p 483
Etnikumok 485
Regionális cigánykérdés 1948-ban. In: Csengeri Krónika. Debrecen, 1975. 275-280.p. 491
Néprajzi intézményeinkről  
Parasztok - pásztorok. Előadás a Magyar Nemzeti Galéria néprajzi kiállításának megnyitóján 1968. 08. hó - Néprajzi Értesítő 52 (1970) 8-15. p. 497
A Néprajzi Múzeum 100 éve. - Néprajzi Értesítő 55 (1973) 9-15. p. 505
Gondolatok a Hódmezővásárhely-kopáncsi tanyamúzeum felavatásakor. - Múzeumi Kurir 1975. II. köt. 8 sz. 56-58 513
Egy népi viseletdarab: a szűr múltja és jelene. Megnyitó a Néprajzi Múzeum kiállításán. - Honismeret, 1978. 3. sz. 20-22.p. 517
Emlékezések  
Herman Ottó emlékezete. - kézirat - 6 p. 521
Bucsuztató Nagy Czirok László temetésén. -Ethnographia 82 (1971) 130-131.p. 527
Györffy István emlékének (1884-1939). - Ethnographia 85 (1974) 147-152. p. 529
In memoriam Gyula Ortutay. - Néprajzi Hírek VII. (1978) 140-144. p. 535
Megjegyzések a népi társadalomkutatás egy területéhez. Bevezetés Lajos Árpád tanulmányához. In: Lajos Árpád: Nemesek és partiak Szuhafőn. Herman Ottó Múzeum Miskolc, 1979. 5-9. p. 541
Nyelvészet és néprajz  
Lektori vélemény Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Budapest, Tankönyvkiadó. - kézirat - 5 p. 547
Etimológiai tanulságok az anyagi kultúra kutatásában. In: Az etimológia elmélete és módszere. - Nyelvtudományi Értekezések 89. sz. Budapest, 1976. 288, 290-291, 292. p 523
A néprajz és a magyarországi latinság. Hozzászólás Harmatta János: A magyarországi latinság szótára c. az MTA közgyűlése szekcióülésén tartott előadásához (1977. 05.04.) - kézirat - 3 p. 557
Makaronikum 1718-ból. - Magyar Nyelv 27 (1931) 183. p. 561
Egy kun Miatyánk-változat. - Magyar Nyelv 43 (1947) 562
Kunszentmiklósi Memorialis. - kézirat - 2. p. 565
A 75 éves Magyar Nyelvtudományi Társaság köszöntése. Magyar Nyelv 1980/3. sz 264-265. p. 567
Tartalomjegyzék német nyelven 569