Hopp Lajos, Küllős Imola, Voigt Vilmos (szerk.): A megváltozott hagyomány

Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században

1988.01.03.
Hopp Lajos, Küllős Imola, Voigt Vilmos (szerk.): A megváltozott hagyomány
Hopp Lajos, Küllős Imola, Voigt Vilmos (szerk.): A megváltozott hagyomány. MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. sz. osztálya, ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1988.

Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században

ELŐSZÓ

A hagyomány nem mai fogalom, és nem csupán a néprajzi kutatásokban középponti jelentőségű ("néphagyomány" és hasonló elnevezések bizonyítják ezt), hanem egyre inkább előtérbe kerülő kategória a történettudományban, művelődéstörténetben, művészettörténetben, irodalomtudományban, vallástörténetben és általában a társadalomtudományokban.
Noha nemcsak maga a jelenség, vagyis hagyományok továbbélése, hanem ennek fogalmi felismerése is megjelenik már a középkorban, sőt akár az őskor filozófiájában is, mégis úgy szokás számon tartani, hogy a XVIII-XIX. századi elméleti gondolkodásban válik fontos, olyankor középponti kategóriává. Összetevői között a múlt, az örökség, másrészt viszont éppen a szemmel látható változás, a gyors fejlődés a leginkább szembeötlő. Amint azt a történetírás történészei (Meinecke) csakúgy, mint a folklorisztika történészei (Cocchiara), vagy éppen a primitív kultúrák iránti érdeklődés tudománytörténetét áttekintők (Bitterli) egyaránt hangsúlyozzák, itt a mai értelemben vett néphagyomány vagy folklór, sőt az összehasonlító etnológia klasszikus művei egymástól nem is távoli időben, éppen a XVIII. században fogalmazódtak meg. Joseph-Francois Lafitau Moeurs des sauvages américains című műve, amelyben az észak-amerikai indiánok szokásait ókori párhuzamokkal magyarázza, 1722-ben készült el, első párizsi kiadása 1742-ben látott napvilágot (a második egy év múlva), 1731-ben és 1751-ben holland, 1752-ben német fordítás jelent meg.

TARTALOM

Voigt Vilmos: Bevezető A megváltozó hagyomány 7
Hopp Lajos: A XVIII. század magyar irodalmi kultúrájának kutatása 39
Fried István: Népköltészet, népiesség, műköltészet Kelet-Közép Európa irodalmaiban a XVIII. században 61
Benda Kálmán: A magyar paraszti műveltség a XVIII. században 103
Mészáros István: A falusi tanító feladatkörének kibővülése a XVIII. században 111
Mihai Pop: Közös elemek és sajátos nemzeti vonások a Kárpárok térségének epikus népköltészetében 123
Mihail Gacak: Hajdukok és opriskák. Keleti román és ukrán mondák, dalok Pinteáról 131
Radu Niculescu: Adalékok Vitéz Pitea történelmi személyiségéhez 157
A. M. Novikova: A XVIII. század és a XIX. század elejének orosz költészete és a népdal 173
Hermann Strobach: A német népdal múltja és jelene 203
Jozef Minárik: Szerelmi költészet a régi szlovák irodalomban 217
Küllős Imola: A XVIII. századi magyar kéziratos énekeskönyvek és a néphagyomány (Opre Tódor nótája) 235
Katona Imre: Az "Őszi harmat után..." szövegeinek eredete és története 277
Vilko Novak: A XVIII. századi muravidéki szlovén daloskönyvek magyar vonatkozásai 289
Dukkon Ágnes: A kalendáriumok művelődéstörténeti jelentőségéről a XVII-XVIII. század fordulójáig 295
Szelestei Nagy László: Kalendáriumok a XVIII. századi Magyarországon 313
Mikó Pálné: Olvasmányos tudnivalók egy bécsi magyar kiadványban Márton József sokféléje 363
Szörényi László: Latin nyelvű Árkádia a XVIII. századi Magyarországon 379
Kilián István: Az iskolai színjáték és folklórhagyomány 393
Wolfgang Brückner: Elbeszélő egyházi kispróza a barokkban 429
Verebélyi Kincső: Registrum Vivorum et Mortuorum. Református anyakönyvek illusztrációi a XVIII. századi Magyarországról 479
Molnár Ambrus: A passió, mint paraliturgikus elem a református istentiszteletben 497