Folklore Today 4. Asia

A mai folklór

1983.01.09.
Folklore Today 4. Asia
Diószegi Vilmos: Foklore Today 4. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1983.

Asia - Diószegi Vilmos szibériai könyvei I-II.