Bartha Elek, Dankó Imre, Küllős Imola, Molnár Ambrus: Vallási néprajz 6.

1994.01.02.
Bartha Elek, Dankó Imre, Küllős Imola, Molnár Ambrus: Vallási néprajz 6.
Bartha Elek, Dankó Imre, Küllős Imola, Molnár Ambrus: Vallási néprajz 6, Debrecen, 1994.

A Református Teolólógiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke és az ELTE Folklore Tanszéke kiadványa

E tanulmánygyűjtemény összeállításában a lokális kötődés volt a legfontosabb szempont. A törzsanyag a romániai magyar falvak (ezen belül is a Nyárád és Küküllő mente református és unitárius gyülekezeteinek) vallásos intézményeivel, népszokásaival, gyülekezettörténetével foglalkozik; két délvidéki, 1 kárpátaljai és 1 svájci magyar életképpel gazdagítva ismereteinket a kisebbségi sorban, szórványegyházakban élő magyarok vallásos kultúrájáról, etnikus és felekezeti identitástudatáról. (részlet az utószóból) 

Előszó 5
„Temető kapuja sarkig ki van nyitva" 7
Kelemen István: „Temető kapuja sarkig ki ván nyitva
(Temetési szokások a partiumi Hegyközben)
9
Molnár Ambrus: Adatok temetkezési szokásaink eredetéhez:
a virrasztás mai gyakorlata a Küküllő és Nyárád menti
református és unitárius gyülekezetekben
21
Molnár Csilla: Énekdiktálás a kárpátaljai
Nagydobronyban
41
György Horváth László: Temetési szokások
a Kis-Küküllő menti Magyarkirályfalván
53
Benczédi Ferenc: Temetési és egyéb egyházi egyesületek
Küküllődombón és környékén
71
Zsók Béla: A halálra való felkészülés a dévai (bukovinai)
csángó telepen
91
„Szép tavasz, Új remény, fölvidul a bánat" 101
Molnár István: Tavaszi ünnepkör az erdélyi
unitáriusoknál
103
Dr. Balázs János: Szent János-napi angyalozás
Csíkszentdomokoson
139
„Ím béjöttünk nagy örömben..."
(Gyülekezeteink életéből)
145
Fülöp Ernő: Királyfalva és református temploma
történeti-néprajzi áttekintése
147
Simén Domokos: Templomi ülésrend Désfalván
a 18. század elején
161
Korpics Márta: A vallásgyakorlat változásának okai
és következményei Kórógyon
171
Vajné Fazekas Ibolya: Délvidéki misszió... Kórógy az idők
viharában
187
Antal Béla: A svájci magyar protestáns gyülekezetek
szerepe a magyarságtudat megőrzésében
193
Simó Attila: Nyárádszentmárton lelkipásztorai 205
Dankó Imre: Az erdélyi unitárius partikulák
és partikularendszerek
273
Küllős Imola: Utószó 297